Regulamin świadczenia usług


§ 1 

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Sneaker wash oraz zasady oferowania usług oraz zamawiania usług poprzez serwis Sneaker wash.
 2. Właścicielem Platformy i domeny https://sneakerwash.pl/ jest Vivi Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 109, 00-382 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000854698, legitymujący się numerem NIP: 7010997808.
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. 
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  a.
  Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma on-line funkcjonująca pod adresem: https://sneakerwash.pl/
  b. Usługodawca – Vivi Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 109, 00-382 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000854698, legitymujący się numerem NIP: 7010997808,
  c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: https://sneakerwash.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,
  d. Produkt – usługa, która może być przedmiotem Oferty i świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
  e.
  Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w Platformie, dotyczące oferowanego przez Usługodawcę poprzez Platformę Produktu,
  f.
  Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy oferowania i zamawiania Produktów oraz organizacja  w/w czynności w jej obrębie, w tym obsługa płatności,
  g.
  Użytkownik – użytkownik Platformy, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia Produktów. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca,
  h. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  i.
  Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę,
  j.
  Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 5. Szczegółowe informacje o Produktach znajdują się w Platformie, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sneakerwash.pl oraz drogą telefoniczną pod numerem: ……………….

   

§ 2

Usługi świadczone poprzez Platformę

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Za świadczenie Usług Usługodawca nie pobiera od Użytkownika żadnego rodzaju opłat.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  a.
  Tworzenie i utrzymywanie Kont Użytkowników,
  b.
  Tworzenie i utrzymywanie paneli administracyjnych Użytkowników,
  c.
  Wyszukiwanie Ofert i Produktów,
  d.
  System rozliczania Użytkowników,
  e.
  Formularz zamówienia,
  f.
  Formularz kontaktowy
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług  następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie lub skorzystania z formularza zamówienia. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie każdej z Usług, o których mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

   

§ 3

Rejestracja w Platformie

 

 

 1. Użytkownicy mogą dokonać w Platformie rejestracji kont indywidualnych, które umożliwiają korzystanie z Usług świadczonych przez Platformę i zawieranie umów dot. Produktów.
 2. Platforma umożliwia zawarcie umowy dot. Produktu bez zarejestrowania Konta Użytkownika. 
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Kupującego, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.
 4. Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować poprzez przesłanie informacji do Usługodawcy.

   

§ 4

Ogólne zasady korzystania z Platformy

 

 

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Platformę Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  a.
  posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  b.
  posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  c.
  korzystać z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Google Chrome w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej),
  d.
  włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta Użytkownika lub Usługi do działania na szkodę innych Użytkowników, Platformy, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  a.
  używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy,
  b.
  przestrzegania zasad powszechnie obowiązującego prawa,
  c.
  poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  d.
  niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Platformy, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako:
  a.
  funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej,
  b.
  kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania,
  c.
  interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane.

   

§ 5

Zasady zawierania umów dot. Produktów

 

 

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. 
 2. Ceny podane na stronie Platformy są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść Oferty wybranej przez Użytkownika. 
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Platformy z wykorzystaniem procedury udostępnionej w Platformie. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 5. Tryb zawierania umowy dotyczącej Produktu:
  • Aby dokonać zawarcia umowy Użytkownik wybiera interesujący go Produkt na Platformie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (“Dodaj do koszyka” lub ikony koszyka),
  • Użytkownik przechodzi do następnej karty poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu oraz do formularza, w którym Użytkownik podaje swoje dane, 
  • Użytkownik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia,
  • Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty,
  • Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Użytkownika złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”,
  • Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy,
  • Po złożeniu zamówienia przez Użytkowniki, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Użytkownika podanych w formularzu zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Platformy,
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Platformy,
  • przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Usługodawca udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w Platformie.
 8. Operatorem płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

   

  § 6

  Zasady świadczenia produktów

   

 1. Zasady dotyczące świadczenia Produktów przez Usługodawcę reguluje Regulamin pralni Sneaker Wash, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Lista przykładowych marek luksusowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy następujące usługi w ramach Produktów:
  a.
  Czyszczenie obuwia,
  b.
  Renowacja obuwia,
  c.
  Naprawa obuwia,
  d.
  Ozonowanie obuwia,
  e.
  Wybielanie podeszwy,
  f.
  Czyszczenie toreb.
 4. Użytkownik wydaje obuwie lub inne przedmioty, których dotyczy zawarta umowa dot. Produktu na adres Usługodawcy, w celu wykonania przez Usługodawcę usługi:
  a. przy wykorzystaniu usługi przewozowej opłaconej przez Usługodawcę (za pomocą InPost),
  b.
  przy wykorzystaniu dowolnie wybranej przez Użytkownika usługi kurierskiej,
  c.
  dostarczając osobiście przedmiot do siedziby Usługodawcy.
 5. W przypadku wyboru sposobu przekazania przedmiotu, o którym mowa w ust. 4 lit. a – wysyłka przedmiotu następuje na koszt i ryzyko Usługodawcy.
 6. W przypadku wyboru sposobu przekazania przedmiotu, o którym mowa w ust. 4 lit. b i c – dostarczenie przedmiotu następuje na koszt i ryzyko Użytkownika.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia lub nadania przedmiotu do siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia dot. Produktu.
 8. Po dokonanej usłudze dot. Produktu, Użytkownik odbiera przedmiot:
  1. przy wykorzystaniu usługi przewozowej opłaconej przez Usługodawcę (za pomocą InPost),
  2. przy wykorzystaniu dowolnie wybranej przez Użytkownika usługi kurierskiej,
  3. odbierając osobiście przedmiot z siedziby Usługodawcy.
 9. W przypadku wyboru sposobu odbioru przedmiotu, o którym mowa w ust. 8 lit. a – wysyłka przedmiotu następuje na koszt i ryzyko Usługodawcy.
 10. W przypadku wyboru sposobu przekazania przedmiotu, o którym mowa w ust. 8 lit. b i c – dostarczenie przedmiotu następuje na koszt i ryzyko Użytkownika.

  § 7

  Prawo odstąpienia od umowy

   

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail info@sneakerwash.pl Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Usługę zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje wobec umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

  § 8

  Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową

 

Procedura reklamacyjna

 1. Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Usługodawca ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności usługi z umową.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  a.
  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  b.
  przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  a.
  nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  b.
  występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  c.
  być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  d.
  być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.
 8. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Usługodawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.
 10. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 11. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 12. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@sneakerwash.pl . Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 13. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 14. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

 

§ 9

Usuwanie Kont Użytkowników

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownik, jeżeli Użytkownik ten nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego poprzez Platformę lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.

   

§ 10

Zmiany Regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 7 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę w Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

   

  § 11

  Zmiany Usługi

   

 1. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową.
 2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
 3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
 4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

   

§ 12

Aktualizacje

 

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a.
  poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  b.
  niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

   

§ 13

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

Regulamin pralni Sneaker Wash

 1. Właścicielem pralni „Sneaker Wash” jest spółka Vivi Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 109, 00-382 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000854698, legitymujący się numerem NIP: 7010997808 (dalej również jako: „Właściciel”).
 2. Z Właścicielem można skontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 730 766 260  lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki internetowej: info@sneakerwash.pl.
 3. Przedmiotowy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Właściciela na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców (dalej również jako: „Klienci” lub każdy z osobna jako „Klient”) i znajduje zastosowanie odpowiednio do zamówień składanych drogą elektroniczną, jak również stacjonarnie w lokalu Właściciela. 
 4. Właściciel świadczy usługi czyszczenia i renowacji obuwia, toreb, plecaków i portfeli (dalej również jako: “Przedmioty”), szczegółowo opisanych na stronie https://sneakerwash.pl/ oraz w lokalu pralni.
 5. Właściciel przyjmuje Przedmioty stacjonarnie w dniach od poniedziałku do piatku w godzinach od 10.00 do 19.00 ( w sobotę od 10.00 do 15.00) oraz przyjmuje Przedmioty wysłane do Paczkomatu InPost wskazanego przez Właściciela w dniach od poniedziałek do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
 6. Zlecenie wykonania usług czyszczenia lub renowacji Przedmiotów może zostać złożone jedynie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnej (tj. osoby pełnoletnie). 
 7. Termin wykonania usługi jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Klientem w oparciu o liczbę zleceń przyjętych przez Właściciela oraz dostępność środków czyszczących i pracowników. 
 8. Termin ustalony z Klientem w sposób wskazany w ust. 7 może ulec zmianie podczas świadczenia usługi. Właściciel poinformuje Klienta niezwłocznie o zmianie czasu wykonania usługi i o nowym przewidywanym terminie odbioru Przedmiotu.
 9. Cena wykonania usługi jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Klientem w oparciu o zautoryzowany przez Właściciela cennik. 
 10. Opłata za usługę pobierana jest z góry, przy przekazaniu Przedmiotu przez Klienta Właścicielowi albo za pomocą dostępnych narzędzi płatności na stronie https://sneakerwash.pl/. 
 11. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe na Przedmiocie wskutek błędnej informacji o sposobie jego czyszczenia zamieszczonej przez producenta na Przedmiocie lub przekazanej przez Klienta Właścicielowi.
 12. Właściciel wskazuje, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia z ubezpieczalnią Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która obejmuje szkody na Przedmiocie powstałe podczas czyszczenia lub naprawy Przedmiotu.
 13. Właściciel nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń z powierzonego Przedmiotu. Klient ma świadomość, że niektóre plamy lub zabrudzenia mogą okazać się niemożliwe do usunięcia z uwagi na ich rodzaj bez konieczności uszkodzenia Przedmiotu. 
 14. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu uszkodzonego mechanicznie lub chemicznie w stopniu tak znacznym, że jego czyszczenie lub renowacja mogłyby spowodować dalsze uszkodzenia Przedmiotu. Właściciel informuje Klienta o przyczynie nieprzyjęcia Przedmiotu oraz ryzyku związanym z próbą wyczyszczenia lub renowacji Przedmiotu.  
 15. W sytuacji opisanej w ust. 12 Właściciel może przyjąć uszkodzone Przedmiot do czyszczenia lub renowacji po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o stanie Przedmiotu i wyżej opisanym ryzyku oraz za zgodą Klienta. W takim przypadku Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie Przedmiotu spowodowane jego czyszczeniem lub renowacją.
 16. Przed przekazaniem Przedmiotu do czyszczenia lub renowacji Przedmiot powinien zostać przez Klienta wstępnie wyczyszczony. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu brudnego w stopniu znacznym albo ubrudzonego materiałami nieobojętnymi biologicznie, czyli np. zabłoconego, ubrudzonego fekaliami, wymiocinami lub krwią. W przypadku przyjęcia takiego Przedmiotu Właściciel ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości od 20 zł do 100 zł za wstępne czyszczenie. 
 17. Klient, przed oddaniem Przedmiotu do czyszczenia lub renowacji jest zobowiązany do poinformowania Właściciela o wszelkich chorobach skórnych nóg osób, które używały Przedmiotu. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu używanego przez osobę posiadającą zakaźną chorobę skórną nóg.
 18. Klient jest świadomy tego, że nawet stan Przedmiotu wyczyszczonego lub poddanego renowacji może się różnić od stanu Przedmiotu nieużywanego. Czyszczenie i renowacja Przedmiotu mają doprowadzić do polepszenia stanu Przedmiotu, nie przywrócą one natomiast Przedmiotu do stanu nowości. 
 19. Jeżeli Klient jest zobowiązany do odebrania Przedmiotu w sklepie stacjonarnym, to powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia w którym uzyskał informację o tym, że jest ono gotowe do odbioru. W przypadku nieodebrania Przedmiotu w ww. terminie dorozumiewa się, że Klient oddał Właścicielowi Przedmiot na przechowanie, a pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy o przechowanie Przedmiotu. Wynagrodzenie należne Właścicielowi z tytułu przechowywania Przedmiotu wynosi  1.00 zł brutto za każdy kolejny dzień.
 20. Przekazując Przedmiot do czyszczenia lub renowacji Klient wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu świadczenia usług (dalej jako: “Regulamin Świadczenia Usług”), którego treść jest dostępna w formie elektronicznej pod adresem: https://sneakerwash.pl/regulamin. W chwili przekazania Przedmiotu dochodzi również do zawarcia umowy pomiędzy Właścicielem a Klientem, o treści wynikającej z niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług. 
 21. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zasady składania reklamacji są następujące:
  1. Właściciel obowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową.
  2. Klient będący Konsumentem może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
   – wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres info@sneakerwash.pl,
   – poprzez złożenie ustnego oświadczenia Właścicielowi, następnie przez niego spisanego.
  3. Klient będący Konsumentem nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   – imię i nazwisko lub firmę Klienta;
   – adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
   dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
   dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
   wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia;
   żądanie reklamującego;
   datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
  5. Właściciel potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Klienta do niezwłocznego dostarczenia Przedmiotu do Właściciela, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
  6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Przedmiot zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  7. Jeżeli Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 22. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności, której treść jest dostępna w sklepie stacjonarnym Właściciela oraz w formie elektronicznej pod adresem: https://sneakerwash.pl/polityka-prywatnosci. 
 23. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu. 
 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Koszyk
  (0)
  Do darmowej dostawy brakuje: 249.00 
  Twój koszyk
  jest pusty
  Zamów usługę
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon
   Available Coupons
   test101010 Get 10% off
   Unavailable Coupons
   black Get 20% off
   *High fashion - przykładowe marki luksusowe

   Alexander McQueen,
   Aquazzura
   Armani Exchange

   Balenciaga,
   Balmain,
   Bottega Veneta,
   Burberry, Chanel,

   Chloé,
   Christian Dior,
   Christian, Louboutin,
   Church’s Custom Shoe

   Dolce & Gabbana

   Fendi

   Gianvito Rossi

   Giorgio Armani
   Giuseppe Zanotti
   Givenchy Hermès

   Hogan

   Isabel Marant

   Jimmy Choo

   Louis Vuitton

   Manolo Blahnik

   Miu Miu

   Prada

   Roberto Cavalli

   Saint Laurent
   Salvatore Ferragamo
   Stuart Weitzman

   Tod’s
   Tom Ford

   Valentino
   Versace

   Adidas Yeeze
   Nike Limited Editions